13-06-08

OKAN in de ban van VOLKSSPELEN

07:31 Gepost door JH in OKAN | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-05-08

OKAN op bezoek in rechtbank Dendermonde

Op uitnodiging van de Orde van den Prince genoot OKAN 1 op dinsdag 27 mei 2008 van een geleid bezoek aan de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde.Na een degelijk inleidend gesprek met de heer J. Serrus, voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, kregen de leerlingen de kans om een aantal strafrechtzaken bij te wonen, vooral drugszaken en geweldplegingen. Onze leerlingen waren wat overdonderd, zeker toen men jonge mensen in de boeien en begeleid door politieagenten, de rechtszaal binnenbracht. Dit was een zéér leerrijke en vooral confronterende belevenis. Met wijze raad van de sympathieke  rechter Freddy Troch trokken we met de leden van de Orde naar de markt van Dendermonde voor een lekker bakje koffie en verder terug naar school. Hier wordt zeker nog over nagepraat !

Dank aan de Orde van den Prince voor het realiseren van deze uitstap.


vti1-okdm1 

 vti1-okdm2

vti1-okdm3

vti1-okdm4

08:56 Gepost door JH in OKAN | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-10-07

ONTHAALKLAS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS


OKAN

In 2000 startte het VTI-1 als draagschool voor een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), naar aanleiding van het succes van de eerdere taalbadklassen. In de onthaalklas krijgen anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar de kans om zich gedu-rende één schooljaar voor te bereiden op het regulier onderwijs. De leerlingen krijgen een intensieve cursus Nederlands waarbij de nadruk vooral ligt op het verwerven van schoolse instructietaal. Naast het aanleren van onze taal wordt eveneens dagelijks gewerkt aan het acculturatieproces van de nieuwkomers, waarbij zij leren functioneren in onze maatschappij.


                                           globe14

LEERLINGEN

Elk jaar ontvangt de OKAN-klas meer dan 20 verschillende nationaliteiten: jongeren uit Afrika, Amerika, China, Rusland, het Oostblok, … maar ook Europese nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar melden zich jaarlijks om zich voor te bereiden op het Vlaamse onderwijs.
Een aantal van deze leerlingen hebben in hun thuisland een schoolverleden opgebouwd en zijn vertrouwd met een aantal initiële schoolse vaardigheden. Anderen hebben vaak geen schoolverleden en starten als analfabeet in OKAN. Gedurende het onthaaljaar leren zij lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands.


PROGRAMMA

De leerlingen volgen net zoals de reguliere leerlingen 32 lesuren per week les. 22 uren daarvan gaan naar het Nederlands, de andere worden ingevuld met vakken als wiskunde, godsdienst, sport, expressie, techniek, … waarbij het Nederlands als instructietaal wordt aangeleerd en gebruikt. ICT wordt geïntegreerd in de lessen Nederlands en komt minimaal twee lestijden per week aan bod, meestal in het kader van Begeleid Zelfstandig Leren en hoekenwerk, maar ook als hulp bij leerlingen  met leerstoornissen.

OKAN-FOLDER-3


LES OP MAAT

Elke leerling wordt gevolgd via een individueel leertraject: specifieke  remediëring, individueel studieplan, leerwijzers, individuele opdrachten, doorverwijzing naar CLB en CGG (indien nodig), overleg met begeleiders - ouders - voogden, OCMW, …
OKAN werkt in vier (wisselende) niveaugroepen. Dit zorgt er voor dat elke leerling gedurende het hele schooljaar steeds op zijn maat, tempo en niveau les zal krijgen en aan taalverwerving kan doen.
De grote diversiteit in OKAN maakt dat leerkrachten competent moeten zijn om flexibel te werken en zeer gedifferentieerd en indi-vidueel te onderwijzen. Zo werken OKAN-leerlingen in groep 4 aan het verwerven van kleutervaardigheden en leerstof eerste leerjaar BaO, terwijl leerlingen in groep 1 zich voorbereiden op doorstroming naar een TSO / ASO-richting.


VISIE

OKAN-Aalst volgt wat betreft de methodiek het Steunpunt NT2 van de K.U.Leuven. De OKAN-leerling leert in de onthaalklas functio-neren binnen 4 contexten:

1.De leerling als participant op school: de leerling leert het Nederlands dat nodig is om te participeren aan het klas-en schoolgebeuren,  inzicht hebben en functioneren in schoolse structuren

2. De leerling als leerder: inzicht hebben in lesinhouden en onderwijsactiviteiten, communiceren over eigen leertraject en leerproces.

3. De leerling als sociaal individu: informele contacten in en buiten de school in het Nederlands kunnen leggen, mondeling en schriftelijk informeel taalgebruik, sociale formules, …

4. De leerling als participant in de samenleving (maatschappelijke redzaamheid): inzicht hebben in maatschappelijke organisaties en structuren, communiceren met dienstverleners, Nederlands aanleren om te participeren aan het maatschappelijk gebeuren…

Binnen deze 4 relevante gebruikscontexten wordt gewerkt aan taalvaardigheidsdoelen en voorbereiding op regulier onderwijs en integratie in de maatschappij. De leerlingen werken met thema-bundels die opgebouwd zijn rond deze 4 contexten, inspelen op het uitwerken van de vaardigheden spreken-schrijven-lezen en luisteren, actuele thema's behandelen en rekening houden met differentiatie. Elke themabundel beslaat ongeveer 50 lesuren.

 


BEGELEIDING

OKAN-FOLDER-5
Empowerment:
oplossingsgericht denken door coping-vragen, onderzoek van krachten, talenten en mogelijkheden, korte-termijn-doelen stellen
Resilience: versterken van veerkracht door gedragenheid, humor, zingeving, sociale vaardigheden en zelfwaarde
Veilig leerklimaat: de leerling als participant in een veilige leer-en leefomgeving met de leerkracht als gids
Acculturatie: leren functioneren in een nieuwe maatschappij met behoud van eigen culturele identiteit


ORIËNTERING

Op het einde van het onthaaljaar krijgt de leerling een oriënteringsadvies. Dit advies kan een doorverwijzing zijn naar het regulier onderwijs, naar BUSO, Deeltijds Onderwijs of arbeidsmarkt via VDAB en ONOV. Tijdens een snuffelstage in de maand maart worden leerlingen al eens een week geconfronteerd met het reguliere onderwijs. Tijdens deze stageweek volgen de leerlingen de lessen mee in een richting die dicht tegen de uiteindelijke oriëntering aanleunt. Deze snuffelstage wordt uitgebreid voorbereid en geëvalueerd.


OPVOLGING

OKAN-Aalst probeert zoveel mogelijk betrokken te blijven bij de verdere schoolcarrière van de OKAN-leerling.
Daarom wordt bij inschrijving van een ex-OKAN-leerling in een nieuwe school van de directie een informatieformulier gevraagd. De vervolgschoolcoach ondersteunt de ex-OKAN-leerlingen en hun vervolgschool eveneens op verschillende niveaus: remediëringslessen, coachen van leerkrachten, materiaalondersteuning, communicatie met ouders, bijwonen klassenraden, … De OKAN-administratie houdt een schooltraject van elke leerling bij ...


OK1


CONTACT

VTI-1 De Puytenput / OKAN
Sinte Annalaan 198, 9300 AALST
053 / 73 92 51
www.vti-aalst.be      puytenput@vtiaalst.be
 
Directie: Johan Haezaert
       johan.haezaert@vtiaalst.be

Administratie: Paul Van Dorpe
       paul.vandorpe@vtiaalst.be
       tel.: 053 / 73 92 70

Leerlingenbegeleiding: Mieke Wullaert
       mieke.wullaert@vtiaalst.be

       tel.: 053 / 73 92 22  

Vervolgschoolcoach: Karlien Van Impe
       karlienvanimpe@hotmail.com
       karlien.vanimpe@vtiaalst.be


TOELATINGSVOORWAARDEN 

Een anderstalige nieuwkomer kan als regelmatige leerling tot een onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan al de volgende voorwaarden*:
1°   minstens 12 jaar zijn op  31/12/2007 of nog geen 18
       jaar zijn op 31/12/2007 **
2°   een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken
       in België verblijven) **
3°   het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben
4°   de onderwijstaal onvoldoende beheersen om gewoon
      onderwijs te volgen
5°   maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een
      onderwijsinstelling met Nederlands als onderwijstaal **
*     de OKAN-instap is mogelijk gedurende het hele schooljaar
**    afwijking (toe te kennen door dep. Onderwijs) eventueel mogelijk

KLIK HIER om deze info te dowloaden  

butsmbump6


 

  P1010883 (Medium)

15:16 Gepost door JH in OKAN | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |